Terms of use

Terms of use

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Μεταξύ της Εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνικά Δίκτυα Καλωδίων ΕΠΕ» και το διακριτικό τίτλο «HCN.», που εδρεύει στη Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, Οδός Ι. Πασαλίδη 90-92 , με Α.Φ.Μ. 800320403 Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς (ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 115814704000) (εφεξής «η Εταιρεία») και του Συνδρομητή με τα στοιχεία που αναγράφονται στην σύμβαση συνδρομητή της HCN (εφεξής «ο Συνδρομητής»), συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

      1. ΟΡΙΣΜΟΙ

Οι ακόλουθες λέξεις και φράσεις που χρησιμοποιούνται στην παρούσα θα έχουν το ακόλουθο νόημα: Άδεια: είναι η Γενική Άδεια για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και δραστηριοτήτων, που χορηγήθηκε και κατέχει η Εταιρεία από την Ε.Ε.Τ.Τ. Αίτηση: Η αίτηση παροχής υπηρεσιών η οποία υπογράφεται από τον Πελάτη ή από εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο και συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά και τα έγγραφα που έχουν ζητηθεί από την Εταιρεία. Ε.Ε.Τ.Τ.: Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων. Εξοπλισμός: Ο τερματικός εξοπλισμός της Εταιρείας που παραχωρείται στον Πελάτη για τους σκοπούς της τελικής σύνδεσης. Ο Εξοπλισμός είναι πιστοποιημένος σύμφωνα με την Ελληνική ή/και Κοινοτική νομοθεσία και ενδεδειγμένος για την πρόσβαση στις Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. Ο Εξοπλισμός παραμένει στην κυριότητα της Εταιρείας καθ'όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και επιστρέφεται στην Εταιρεία αμέσως μόλις η σύμβαση παύσει να ισχύει για οποιονδήποτε λόγο. Συνδρομητής: Η υπηρεσία παρέχεται προς τον συνδρομητή αποκλειστικά και μόνο προς ίδια χρήση. Ο συνδρομητής απαγορεύεται να παραχωρεί τη χρήση της, υπεκμισθώνει, μεταπωλεί και εν γένει να την διαθέτει προς εμπορική εκμετάλλευση. Σύμβαση: Υπογράφεται την ημέρα της τελικής σύνδεσης και περιλαμβάνει τους Γενικούς Όρους και τα παραρτήματά της. Σύστημα: Είναι το σύστημα παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, το οποίο εγκαθιστά και λειτουργεί η Εταιρεία, σύμφωνα με την Άδεια. Τηλεπικοινωνιακό Δίκτυο: Το τηλεπικοινωνιακό δίκτυο της Εταιρείας και η υποδομή αυτού το οποίο χρησιμοποιείται από την Εταιρεία για την παροχή των Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. Τηλεπικοινωνιακή Σύνδεση HCN: H απευθείας σύνδεση με το δίκτυο της Εταιρείας για παροχή των Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. Τιμοκατάλογος: Το/α τιμολόγιο/α των παρεχόμενων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Συστήματος, των προϊόντων της Εταιρείας ή άλλων υπηρεσιών συνδεδεμένων με το Σύστημα, όπως θα εκδίδονται από καιρού εις καιρόν από την Εταιρεία, όπως διαμορφώνονται και σύμφωνα με το δικαίωμα της Εταιρείας να καθορίζει, επιβάλλει και να μεταβάλλει τα τέλη για όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Συστήματος και τα προϊόντα της Εταιρείας. Ο ισχύων Τιμοκατάλογος επισυνάπτεται στην σύμβαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. Όλες οι επιπρόσθετες χρεώσεις είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα www.hcn.gr. Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών: Οι υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας (φωνής) ή/και ευρυζωνικής πρόσβασης (δεδομένων και περιεχομένου) - πρόσβασης στο διαδίκτυο ή/και πρόσβασης σε υπηρεσίες εικόνας και οπτικοακουστικό περιεχόμενο τρίτων, σύμφωνα με το προϊόν της Εταιρείας που έχει επιλέξει ο Πελάτης στην Αίτηση (σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο άρθρο 2.4 της παρούσας) και που θα παρέχονται από την Εταιρεία δυνάμει της παρούσας.

  1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

2.1.Ο Πελάτης υποβάλλει την Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και έπειτα υπογράφει την Σύμβαση για την παροχή των Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών την ημέρα της τελικής σύνδεσης. Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να ζητεί τα δικαιολογητικά έγγραφα τα οποία αποδεικνύουν την ταυτότητα του Πελάτη, τη διεύθυνση κατοικίας του, τον Α.Φ.Μ. και κάθε άλλο έγγραφο για την προσήκουσα εκτέλεση της παρούσας. Η Εταιρεία σε κάθε περίπτωση διατηρεί το δικαίωμα να μην ενεργοποιήσει τη Σύμβαση εάν κατά την κρίση της ο Πελάτης είναι αφερέγγυος, εάν ο Πελάτης δεν έχει εξοφλήσει παλιούς ληξιπρόθεσμους λογαριασμούς του ή για οποιαδήποτε άλλη εύλογη αιτία, κοινοποιώντας την απόφασή της στον Πελάτη.

2.2. Επίσης ο Πελάτης υποχρεούται να προσκομίσει κάθε απαραίτητο δικαιολογητικό και να υπογράψει τα έγγραφα ή/και εξουσιοδοτήσεις προς την Εταιρεία που σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο απευθύνονται σε τρίτους Φορείς/ Οργανισμούς και η υπογραφή των οποίων απαιτείται προκειμένου να διαβιβαστούν από την Εταιρεία ώστε να καταστεί δυνατή η ενεργοποίηση των Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. Σχετικά με την διαδικασία εγκατάστασης και ενεργοποίησης των υπηρεσιών, έπειτα από την αίτηση του υποψήφιου πελάτη και μετά τον έλεγχο της διαθεσιμότητας από το αρμόδιο τμήμα, η εταιρεία επικοινωνεί τηλεφωνικά με τον υποψήφιο πελάτη σχετικά με τον εκτιμώμενο χρόνο υλοποίησης. Η εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών είναι εντελώς ανεξάρτητο από το δίκτυο τρίτων παροχών, η οποία καταλήγει στο διαμέρισμα/γραφείο του πελάτη και σε ορισμένες περιπτώσεις απαιτεί αδειοδότηση από την τεχνική υπηρεσία του εκάστοτε Δήμου για τις εργασίες εκσκαφής. Η HCN δεν δεσμεύεται χρονικά για το πότε θα καταθέσει αίτημα αδείας εκσκαφής προς τις αρμόδιες υπηρεσίες, συνεπώς και για το πότε θα πραγματοποιηθεί η σύνδεση της εκάστοτε οικοδομής. Στις διευθύνσεις όπου ήδη υπάρχει έτοιμο δίκτυο οπτικών ινών, η σύνδεση πραγματοποιείται σε 20-30 εργάσιμες μέρες έπειτα από την αίτηση του υποψήφιου πελάτη.

2.3. Σε περίπτωση που ο Πελάτης και ο Κάτοχος της σύνδεσης είναι διαφορετικά πρόσωπα: α)Οι Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών θα παρέχονται μόνον εφόσον ο Κάτοχος της σύνδεσης έχει παράσχει τα στοιχεία της ταυτότητάς του, υπογράψει ή/και προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και έχει ζητήσει και συναινέσει/αποδεχθεί να γίνεται χρήση της σύνδεσης από τον Πελάτη για την παροχή των Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών από την Εταιρεία προς τον Πελάτη, ευθυνόμενος πλήρως (ο Κάτοχος) για τυχόν ανακρίβειες στα στοιχεία του. β) Ο Κάτοχος της Τηλεπικοινωνιακής Σύνδεσης HCN ζητεί από την Εταιρεία και αποδέχεται σε σχέση με τον Πελάτη ότι ο Πελάτης θα λαμβάνει τις Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών κάνοντας χρήση της σύνδεσης του κατόχου, γ) ο Πελάτης αποδέχεται ότι θα χρεώνεται από την Εταιρεία για τις ληφθείσες Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών αλλά και για τα τέλη απόκτησης και διατήρησης της Τηλεπικοινωνιακής Σύνδεσης HCN για λογαριασμό του Κατόχου. Ο Κάτοχος ασκώντας τα δικαιώματά του, ως κάτοχος Τηλεπικοινωνιακής Σύνδεσης HCN, ευθύνεται αποκλειστικά απέναντι στον Πελάτη σε περίπτωση που η άσκηση των δικαιωμάτων αυτών στερήσει από τον Πελάτη την λήψη των Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (π.χ. διακοπή ή μεταφορά της τηλεπικοινωνιακής σύνδεσης). Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη έναντι του κατόχου αν ο Πελάτης δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του έναντι της Εταιρείας (π.χ. μη εξόφληση λογαριασμών που οδηγεί σε διακοπή της σύνδεσης). δ) Η Εταιρεία δεν υπέχει καμία ευθύνη για τυχόν παράνομη χρήση της Τηλεπικοινωνιακής Σύνδεσης HCN ή άλλου παρόχου από τον Πελάτη ή για την παραβίαση των συμφωνημένων μεταξύ Πελάτη και Κατόχου ως προς την χρήση της σύνδεσης και του σχετικού εξοπλισμού. Ειδικότερα, η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση που ο Πελάτης ενεργεί καθ' υπέρβαση της πληρεξουσιότητας του κατόχου ή άνευ πληρεξουσιότητας.

2.4. Ο Πελάτης στην Σύμβαση επιλέγει ένα από τα εκάστοτε διαθέσιμα προϊόντα της Εταιρείας που είτε περιλαμβάνουν είτε συνδυάζουν τις ακόλουθες Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών: υπηρεσίες ευρυζωνικής πρόσβασης (δεδομένων και περιεχομένου) - πρόσβασης στο διαδίκτυο ή/και σταθερής τηλεφωνίας (φωνής) ή/και πρόσβαση σε υπηρεσίες εικόνας και οπτικοακουστικό περιεχόμενο τρίτων. Αναλυτικές πληροφορίες επί των προϊόντων της Εταιρείας, των χαρακτηριστικών αυτών και των αντίστοιχων χρεώσεων καθίστανται διαθέσιμες μέσω τμήματος εξυπηρέτησης πελατών της Εταιρείας, των σημείων πώλησης των υπηρεσιών της, του δικτυακού τόπου της Εταιρείας και λοιπού ενημερωτικού υλικού.

2.5. Στα προϊόντα που περιλαμβάνουν πρόσβαση σε υπηρεσίες εικόνας και οπτικοακουστικό περιεχόμενο τρίτων, η Εταιρεία παρέχει στον Πελάτη, εφ' όσον ο τελευταίος το ζητήσει με την υπογραφή της σύμβασης ή της σχετικής αίτησης και με χρέωση όπως αυτή ορίζεται στον τρέχον τιμοκατάλογο της HCN που βρίσκεται αναρτημένος στον ιστότοπο http://www.hcn.gr, πρόσβαση σε ελεύθερα τηλεοπτικά κανάλια (αναλογικά και ψηφιακά).

  1. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

3.1. Με την επιφύλαξη των αναφερομένων περί έλλειψης ευθύνης της Εταιρείας στην παρούσα σύμβαση, η Εταιρεία φροντίζει για την ομαλή λειτουργία του Τηλεπικοινωνιακού Δικτύου και για την προσήκουσα παροχή των Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο για να διασφαλίζεται η ασφάλεια, η ακεραιότητα και η λειτουργία του δικτύου που εμπίπτει στη σφαίρα ελέγχου της, τηρώντας τους σχετικούς Κανονισμούς και Αποφάσεις της ΕΕΤΤ ή οποιεσδήποτε άλλες διατάξεις του νόμου και των κατ' εξουσιοδότηση αυτού εκδιδόμενων πράξεων που προβλέπουν αυστηρότερες ή πρόσθετες υποχρεώσεις ως προς την ποιότητα υπηρεσιών. Η Εταιρεία μπορεί να θέτει εκτός λειτουργίας ή να διακόπτει προσωρινά την παροχή των Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών για τη διενέργεια εργασιών συντήρησης του δικτύου. Έφόσον είναι εφικτό να γίνει αναβολή και προγραμματισμός των εργασιών θα γνωστοποιηθεί στους πελάτες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ανακοίνωσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που διατηρεί η εταιρεία ή με άλλο πρόσφορο τρόπο.

3.2. Η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη υπέχει για την ποιότητα, επάρκεια και ασφάλεια, πλημμελή λειτουργία των τηλεπικοινωνιακών και/ή άλλων δικτύων τρίτων προσώπων ή για τη δρομολόγηση της εξερχόμενης κλήσης από το σταθερό δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο στο Τηλεπικοινωνιακό Δίκτυο ή για την απόληξη της εξερχόμενης κλήσης στο δίκτυο προορισμού του καλούμενου αριθμού. Ειδικότερα, η Εταιρεία δεν υπέχει ευθύνη για την ποιότητα της κλήσης (εισερχόμενης ή εξερχόμενης), στο μέτρο που η κλήση εκκινεί από άλλο δίκτυο ή καταλήγει σε άλλο δίκτυο και η ποιότητα εξαρτάται αντικειμενικά και για λόγους τεχνικούς και από άλλα δίκτυα. Τα ανωτέρω ισχύουν και για την υπηρεσία εικόνας, για το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και τις υπηρεσίες διαδικτύου (Internet).

3.3. Σε περίπτωση βλαβών ή δυσλειτουργιών του Εξοπλισμού, η Εταιρεία, αναλαμβάνει την υποχρέωση, επιλέγοντας κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια είτε να τον αντικαταστήσει ή να τον επισκευάσει, σε εύλογο χρονικό διάστημα, άνευ οιασδήποτε χρέωσης του Πελάτη εφόσον οι βλάβες ή δυσλειτουργίες του Εξοπλισμού δεν οφείλονται σε κακή ή πλημμελή χρήση αυτού ή σε υπαιτιότητα του Πελάτη.

3.4. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διακόπτει στιγμιαία και σε τυχαίες χρονικές στιγμές την πρόσβαση του Πελάτη στo Τηλεπικοινωνιακό Δίκτυο, προκειμένου να διασφαλισθεί ο ίδιος ο Πελάτης, η καλή λειτουργία του Δικτύου και των συστημάτων του.

3.5. Η Εταιρεία υποχρεούται μέσω του Τμήματος Εξυπηρέτησης Πελατών (τηλ.2313 250 000) να εξετάζει κάθε αίτημα του Πελάτη σχετικά με την Αίτηση, την εγκατάσταση, την έναρξη ή διακοπή, την τιμολόγηση, την ποιότητα των υπηρεσιών και την αποκατάσταση βλαβών, εντός ευλόγου χρόνου από της σχετικής γνωστοποιήσεως του Πελάτη. Αποκλειστικά για θέματα βλαβών, δύναται να χρησιμοποιηθεί η γραμμή 2313250000 χωρίς χρέωση όταν η κλήση γίνεται από γραμμή HCN ή με αστική χρέωση όταν καλείται από άλλο δίκτυο σταθερής τηλεφωνίας . Η Εταιρεία εφαρμόζει διαδικασίες άμεσης εξέτασης των παραπόνων του Πελάτη, έχει οργανώσει Τμήμα Επίλυσης Διαφορών και λαμβάνει, εντός εύλογου χρόνου, όλα τα απαραίτητα μέτρα παροχής διευκόλυνσης και βοήθειας στον Πελάτη για την επίλυση προβλημάτων που σχετίζονται με τη λειτουργία του Τηλεπικοινωνιακού Δικτύου και των Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. Η Εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τον χρόνο επιδιόρθωσης βλαβών που απαιτούν ενέργειες από ή εμπλέκουν καθ' οιονδήποτε τρόπο άλλους φορείς.

3.6. Στην περίπτωση ενεργοποίησης Τηλεπικοινωνιακής Σύνδεσης HCN, εφόσον ο Κάτοχος αυτής δεν αιτηθεί φορητότητα του υπάρχοντος αριθμού του, ο αριθμός κλήσης θα ορίζεται από την Εταιρεία. Ο Πελάτης θα ενημερώνεται για το αριθμό κλήσης του από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Εταιρείας πριν την ενεργοποίηση της Τηλεπικοινωνιακής Σύνδεσης HCN. Στην περίπτωση που επιθυμεί τη μεταβολή του αριθμού κλήσης ή τη μεταφορά του λόγω αλλαγής διεύθυνσης θα πρέπει να καταβάλλει τα ανάλογα τέλη σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογο.

3.7. Η Εταιρεία κατά την κρίση της έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον Πελάτη την καταβολή εγγύησης οποιασδήποτε μορφής για την ενεργοποίηση της παρούσας ή πάγιο τέλος επανασύνδεσης σε περίπτωση διακοπής της σύνδεσης με υπαιτιότητα του Πελάτη.

3.8. ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ : Η HCN εγγυάται ότι η πραγματική ταχύτητα του προγράμματος είναι ίδια με την ονομαστική ανεξαρτήτως φυσικού μέσου σύνδεσης (FTTH , DOCSIS). Ο Πελάτης λαμβάνει γνώση ότι η ταχύτητα δύναται να παρουσιάζει διακυμάνσεις, επειδή εξαρτάται από συνθήκες και τεχνικές παραμέτρους πέραν του ελέγχου της Εταιρείας , καθώς δεν μπορεί να εγγυηθεί για ταχύτητες εκτός δικτύου της. Ο Πελάτης μπορεί να ελέγχει την ταχύτητα της σύνδεσής του μέσω των εκάστοτε ιστοσελίδων μετρήσεων ταχυτήτων (speedtest) που προτείνεται από το τεχνικό μας τμήμα. Οι μετρήσεις αυτές θα πρέπει να πραγματοποιούνται ενσύρματα μεσώ Ethernet (IEEE 802.3) ειδάλλως η μετρούμενη τιμή θα παρεκκλίνει κατά πολύ από την πραγματική καθώς στην ασύρματη ζεύξη υπάρχουν αρκετές ευαισθησίες που προκύπτουν είτε από συσκευές και αντικείμενα που βρίσκονται στον χώρο είτε από εκπομπής άλλων γειτονικών δικτύων, ιδιαίτερα στα πυκνοκατοικημένα αστικά κέντρα. Εφόσον υπάρχουν περισσότερες από μία συσκευές συνδεδεμένες στο δίκτυό μας και γίνεται χρήση bandwidth σε κάποια από αυτές , αναμένεται να παρατηρούμε διαφορετικές ταχύτητες download/upload. Ο Πελάτης λαμβάνει γνώση ότι η Εταιρεία, στα πλαίσια της διαχείρισης της αναφοράς προβλήματος, παρέχει πρόσβαση στον εξοπλισμό (modem/router) με αποκλειστικό σκοπό την διαχείριση της αναφοράς, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία. Στην περίπτωση που ο Πελάτης μετρήσει πραγματική ταχύτητα μικρότερη της ονομαστικής, μπορεί να επικοινωνήσει με την Εξυπηρέτηση Πελατών της HCN (2313250000), ώστε να λάβει οδηγίες για το πώς θα κάνει τη μέτρηση. Αν κατά τη μέτρηση αυτή η πραγματική ταχύτητα υπολείπεται της ονομαστικής με υπαιτιότητα της εταιρείας και το πρόβλημα δεν μπορεί να αποκατασταθεί τεχνικά, τότε ο Πελάτης έχει δικαίωμα επανορθώσεων/αποζημιώσεων όπως αυτές αναφέρονται παρακάτω.

3.9. Η Εταιρεία υποχρεούται να ενημερώνει τον Πελάτη πριν από την υπογραφή της Αίτησης για τους γενικούς όρους, τις προϋποθέσεις και τους όρους πρόσβασης και χρήσης των παρεχομένων υπηρεσιών, όπως εκάστοτε θα τους προσδιορίζει η Εταιρεία, τη διάρκεια ισχύος και τους τρόπους λύσης της Σύμβασης, τους κανόνες χρήσεως του Εξοπλισμού, τις χρεώσεις, τα χαρακτηριστικά του Συστήματος, την ποιότητα των υπηρεσιών και την περιοχή κάλυψης.

3.10. Fiber Building-Σε περιπτώσεις όπως ανέγερση ή και ολική ανακαίνιση οικοδομής, η HCN προτίθεται έπειτα από αυτοψία τεχνικού της να παρέχει καλώδια οπτικών ινών στον μηχανικό του κτιρίου με σκοπό τη δημιουργία δομημένης καλωδίωσης ώστε να αποφευχθεί η μεταγενέστερη εξωτερική εγκατάσταση. Τα καλώδια θα πρέπει να τοποθετούνται πάντα μέσα σε σωλήνα ώστε να μπορούν να αντικατασταθούν σε περίπτωση βλάβης ή φθοράς.Η αποκλειστική ευθύνη για την σωστή λειτουργία της οπτικής ίνας μετά την τοποθέτηση, σε φυσικό επίπεδο, βαραίνει αυτον που έχει αναλάβει την εγκατάσταση αυτής. Επιπλέον, τα καλώδια που παρέχει η HCN (δωρεάν) δεσμεύονται για αποκλειστική χρήση από την ίδια και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν από άλλον πάροχο.

  1. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΗ

4.1. Ο Πελάτης ευθύνεται αποκλειστικά για την σωστή συμπλήρωση, την ακρίβεια και ορθότητα των στοιχείων που αναφέρονται στην Αίτηση και τα λοιπά αναγκαία για την ενεργοποίηση έγγραφα.

4.2. Ο Πελάτης υποχρεούται να δηλώνει στην Εταιρεία εντός πέντε εργασίμων (5) ημερών και εγγράφως (με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο office@hcn.gr τυχόν μεταβολή των στοιχείων (προσωπικών ή άλλων) που περιλαμβάνονται στην Αίτηση και/ή έχει κοινοποιήσει στην Εταιρεία, άλλως κάθε επίδοση γίνεται εγκύρως στην δηλωθείσα επί της Αιτήσεως διεύθυνση, με την επιφύλαξη της Εταιρείας να καταγγείλει άμεσα την παρούσα. 4.2 Ο Πελάτης υποχρεούται, σε περίπτωση νέας Αίτησης για παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, να προσέλθει στα γραφεία της Εταιρείας και να παραλάβει τον απαραίτητο Εξοπλισμό. Επίσης, υποχρεούται να υπογράψει έγγραφο παραλαβής του εν λόγω εξοπλισμού, στο οποίο πρέπει να αναγράφεται οπωσδήποτε και η ημερομηνία σύνδεσης. Επισημαίνεται, ότι ο Εξοπλισμός παραμένει στην κυριότητα της Εταιρείας καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης του Πελάτη και επιστρέφεται στην Εταιρεία αμέσως μόλις παύσει να ισχύει η σύμβαση για οποιονδήποτε λόγο.

4.3. Ο Πελάτης υποχρεούται, εφ' όσον απαιτείται και κατόπιν συνεννόησης με την Εταιρεία, να επιτρέπει την είσοδο εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων της Εταιρείας, στην κατοικία του και την πρόσβαση στο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο που βρίσκεται εγκατεστημένο εκεί προκειμένου να πραγματοποιηθούν εργασίες εγκατάστασης, συντήρησης ή επισκευής του Τηλεπικοινωνιακού Δικτύου, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες αναγκαίες ενέργειες για την ορθή εκτέλεση της Σύμβασης. Ο Πελάτης ευθύνεται απέναντι στην Εταιρεία και οφείλει να έχει εξασφαλίσει την απαραίτητη προηγούμενη συναίνεση τρίτων προσώπων για τα ανωτέρω, καθώς και τη σύμφωνη γνώμη αυτών για την τοποθέτηση του κυτίου τερματισμού της Εταιρείας, σε περίπτωση που τρίτα πρόσωπα δικαιούνται να αρνηθούν την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών στον χώρο του πελάτη ή σε κοινόχρηστο χώρο. Ο Πελάτης υποχρεούται να ελέγχει την καλή λειτουργία του εσωτερικού του δικτύου, δηλαδή από το σημείο εισόδου του καλωδίου της τηλεπικοινωνιακής σύνδεσης μέχρι τον χώρο εγκατάστασης του Εξοπλισμού. Το τμήμα αυτό του δικτύου ανήκει στον Πελάτη (ή Τον Κάτοχο της Σύνδεσης), ο οποίος ευθύνεται και βαρύνεται αποκλειστικά για την αποκατάσταση των βλαβών στο τμήμα αυτό.

4.4. Ο Πελάτης δεν δικαιούται να επεμβαίνει με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο στο Τηλεπικοινωνιακό Δίκτυο ή στον Εξοπλισμό που εξυπηρετεί τη σύνδεσή του με αυτό, φέρει δε την πλήρη ευθύνη σε περίπτωση τέτοιας επεμβάσεως.

4.5. Καθ' όλη τη διάρκεια της Σύμβασης, ο Πελάτης δεν έχει τη δυνατότητα διεκπεραίωσης κλήσεων ορισμένων αριθμών, κλήσεων αριθμού ΕΠΑΚ, κλήσεων μέσω επιλογής ή προεπιλογής φορέα, ή ευρυζωνικής πρόσβασης μέσω άλλου παρόχου, εφ' όσον έχει Τηλεπικοινωνιακή Σύνδεση

4.6. Ο Πελάτης υποχρεούται να κάνει καλή χρήση των Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και του Εξοπλισμού, τηρώντας την ισχύουσα νομοθεσία, τους όρους της Σύμβασης, τα χρηστά ήθη και τις οδηγίες της Εταιρείας, όπως αυτές αναγράφονται στα συστήματα πρόσβασης στις Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, στις υπηρεσίες διαδικτύου (internet) και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email account) ή κοινοποιούνται με άλλο τρόπο στον Πελάτη από την Εταιρεία. Ειδικότερα, ο Πελάτης υποχρεούται όπως απέχει από κάθε είδους επέμβαση, αλλαγή, αλλοίωση, παραποίηση και παρεμβολή στις Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών ή/και στον Εξοπλισμό, καθώς και από την παρακώλυση χρήσης των Υπηρεσιών αυτών από άλλους πελάτες της Εταιρείας. Οι Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών που περιλαμβάνουν το δικαίωμα απεριόριστης χρήσης από τον Πελάτη έναντι σταθερού μηνιαίου τιμήματος θα προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για οικιακή χρήση, αποκλειόμενης κάθε είδους επαγγελματικής χρήσης έναντι ανταλλάγματος. Χρήση των Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών που συνιστά υπερβολική ή αφύσικη χρήση ιδίως σε σχέση με τη συνήθη χρήση του Πελάτη ή σε σχέση με το μέσο όρο ενός συνηθισμένου Οικιακού συνδρομητή, θα δίνει το δικαίωμα στην Εταιρεία να αναστείλει άμεσα τις Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών κατόπιν σχετικής ειδοποιήσεως προς τον Πελάτη και να ενεργοποιήσει αυτές εκ νέου εφόσον ο Πελάτης συναινεί να ενταχθεί εκ νέου τηρώντας πλήρως τους όρους της παρούσας. Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον Πελάτη να καταβάλει το αντίτιμο των κλήσεων που συνιστούν αφύσικη ή υπερβολική χρήση. Ως υπερβολική ή αφύσικη χρήση νοείται ιδίως η χρήση που δεν είναι οικιακή, αλλά επαγγελματική ή άλλη χρήση έναντι ανταλλάγματος, καθώς και η χρήση η οποία θα ορίζεται, κατά την εύλογη και δίκαιη κρίση της Εταιρείας, σε συνάρτηση με το μέσο όρο χρήσης ενός συνηθισμένου οικιακού συνδρομητή και την εκτιμώμενη χρήση των Υπηρεσιών ή με Οποιονδήποτε άλλο τρόπο ήθελε κριθεί προσφορότερος.

4.7. Σε περίπτωση που ο Πελάτης δεν συμμορφώνεται με τους όρους της Σύμβασης, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, κατόπιν σχετικής ειδοποίησης προς τον Πελάτη, κατά την κρίση της να προβεί άμεσα σε μερική ή/και ολική διακοπή της υπηρεσίας, προκειμένου να προστατεύσει τους πελάτες της αλλά και την ίδια από ανεπιθύμητες ενέργειες και παρενέργειες που προκύπτουν από την κατάχρηση των προσφερομένων υπηρεσιών. Περαιτέρω, σε περίπτωση που η Εταιρεία ζημιωθεί με οποιοδήποτε τρόπο από πράξεις ή παραλείψεις του Πελάτη, ο τελευταίος υποχρεούται να ανορθώσει κάθε ζημία της Εταιρείας και η Εταιρεία δικαιούται να προβαίνει σε κάθε νόμιμη ενέργεια για την υποστήριξη των δικαιωμάτων της, ενώπιον των διοικητικών και λοιπών Αρχών και δικαστηρίων.

4.8. Ο Πελάτης οφείλει να ενημερώνεται για την πολιτική της Εταιρείας, τις ισχύουσες τιμές και τις οδηγίες για προστασία του απορρήτου των τηλεπικοινωνιών από τον δικτυακό τόπο ή τα σημεία πώλησης προϊόντων και υπηρεσιών της Εταιρείας.

4.9. Ο Πελάτης οφείλει να ενημερώσει την Εταιρεία για την ύπαρξη εξοπλισμού (συναγερμός, fax, POS κ.λπ.) που είναι συνδεδεμένος με τη τηλεφωνική γραμμή του. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που ο εξοπλισμός αυτός δεν είναι κατάλληλος για τη παρεχόμενη σύνδεση κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

  1. ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΗ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ INTERNET/ΕΙΚΟΝΑΣ-ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

5.1. Ο Πελάτης θα λαμβάνει τις υπηρεσίες INTERNET/ΕΙΚΟΝΑΣ, σύμφωνα με το προϊόν που έχει επιλέξει ο Πελάτης στην Αίτηση (σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο άρθρο 2.4 της παρούσας) από την Εταιρεία αποκλειστικά μέσω της Τηλεπικοινωνιακής Σύνδεσης HCN. Η Εταιρεία προσφέρει στον Πελάτη ειδικό Εξοπλισμό.

5.2. Ο Πελάτης φέρει την ευθύνη της εγκατάστασης του Εξοπλισμού.

5.3. Το όνομα χρήστη (username) και ο κωδικός πρόσβασης (password) χορηγούνται για αυστηρά προσωπική χρήση. Ο Πελάτης οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και να λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο ασφαλείας (Π.Χ. συχνή αλλαγή κωδικών, απαγόρευση χρήσης από τρίτους κ.λπ.) για να αποτρέπει την παράνομη χρήση των προσωπικών του στοιχείων στο διαδίκτυο. Σε περίπτωση απώλειας του κωδικού πρόσβασης (password) του Πελάτη ή χρήσης του από τρίτον (με ή χωρίς τη συναίνεση του Πελάτη), ο Πελάτης οφείλει άμεσα να ενημερώσει εγγράφως την Εταιρεία. Κατά το χρονικό διάστημα μέχρι να περιέλθει στην Εταιρεία το σχετικό έγγραφο ενημέρωσης, ο Πελάτης ευθύνεται αποκλειστικά και μόνον αυτός για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη προκύψει σε αυτόν ή την Εταιρεία από παράνομη χρήση των Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών.

5.4. Σε περίπτωση που ο Πελάτης χρησιμοποιήσει οποιονδήποτε άλλον εξοπλισμό (πέραν του Εξοπλισμού που του παρέχεται από την Εταιρεία), η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για την συμβατότητά του με τα συστήματα και το τηλεπικοινωνιακό δίκτυο της Εταιρείας ή/και τρίτου, για την εγκατάσταση και συντήρησή του, για την ενεργοποίηση, σύνδεση και παροχή των Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, καθώς και για την άρση οιωνδήποτε προβλημάτων, βλαβών, ή για οτιδήποτε σχετίζεται ή προέρχεται από την παρουσία και την χρήση αυτού.

5.5. Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε κακή χρήση από τον Πελάτη των Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. Ως κακή χρήση νοείται ενδεικτικά η απόπειρα ιδιοποιήσεως του κωδικού πρόσβασης άλλου πελάτη, η αποστολή μη ζητηθεισών ή/και μεγάλου αριθμού μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (emails) προς λίστες παραληπτών και παρά τη θέλησή τους (spamming), η χρήση του διαδικτύου με σκοπό την παρεμπόδιση της λειτουργίας αυτού ή της χρήσης του από τρίτους, η διάπραξη αξιόποινων πράξεων, όπως η διακίνηση παράνομου, πειρατικού ή πορνογραφικού υλικού, η χρήση των προσωπικών δεδομένων, στοιχείων και κωδικών άλλου πελάτη, με ή χωρίς τη συναίνεση αυτού, η μη ενημέρωση της Εταιρείας σε περίπτωση απώλειας του κωδικού πρόσβασης του Πελάτηή χρήσης των προσωπικών δεδομένων του παρά τη θέλησή του. Η Εταιρεία δικαιούται να διαγράφει από τον εξυπηρετητή (server) της περιεχόμενο που αντιβαίνει στο νόμο, τα χρηστά ήθη και τη Σύμβαση, το οποίο τυχόν υποπέσει στην αντίληψή της με νόμιμο τρόπο. Κακή χρήση εκ μέρους του Πελάτη δίνει στην Εταιρεία τα δικαιώματα του άρθρου 4.7 ανωτέρω. Η Εταιρεία δηλώνει ρητώς ότι δεν προβαίνει εκ των προτέρων σε έλεγχο του περιεχομένου που μεταδίδεται μέσω του δικτύου της και επομένως ουδεμία ευθύνη φέρει σχετικά με το περιεχόμενο στο οποίο ο Πελάτης αποκτά πρόσβαση ή/και λαμβάνει μέσω των Υπηρεσιών που του παρέχονται από την Εταιρεία.

5.6. Όλοι οι νόμοι σχετικά με την ασύρματη τηλεγραφία και τις τηλεπικοινωνίες εφαρμόζονται στον τρόπο χρήσης των Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών μέσω του Εξοπλισμού. Επιπλέον ο Πελάτης υποχρεούται: α) Να κάνει καλή χρήση του Εξοπλισμού και σύμφωνα με τις οδηγίες που παραδίδονται σε αυτόν. β) Να μη χρησιμοποιεί ο ίδιος και να μην επιτρέπει σε τρίτους να χρησιμοποιούν τις Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών για ανήθικους ή παράνομους σκοπούς. γ) Να συμμορφώνεται με τις οδηγίες της Εταιρείας που αφορούν τον τρόπο χρήσης των Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. δ) Να χρησιμοποιεί μόνο τον Εξοπλισμό για το Σύστημα. Απαγορεύεται η μεταπώληση ή οποιαδήποτε εμπορική εκμετάλλευση του Εξοπλισμού και των υπηρεσιών του δικτύου τις οποίες χρησιμοποιεί ο Πελάτης. Η ευθύνη για την καλή λειτουργία του Εξοπλισμού ανήκει αποκλειστικά στον κατασκευαστή αυτού. Η Εταιρεία πληροφορεί Τον Πελάτη σχετικά με τη λειτουργία του Εξοπλισμού. Σε περίπτωση βλάβης του Εξοπλισμού που χρησιμοποιεί ο Πελάτης θα πρέπει να απευθύνεται άμεσα στην Εταιρεία.

5.7. Η πρόσβαση σε περιεχόμενο για ενηλίκους γίνεται αποκλειστικά με ευθύνη του Πελάτη και για το σκοπό αυτό η Εταιρεία θα χορηγεί στον Πελάτη ειδικό κωδικό πρόσβασης. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται σε περίπτωση πρόσβασης σε Υπηρεσίες που απευθύνονται σε ενηλίκους από χρήστες που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους ή από τρίτους μη εξουσιοδοτημένους. Ο Πελάτης οφείλει να προστατεύει τους ανηλίκους από πρόσβαση σε περιεχόμενο που απευθύνεται σε ενηλίκους. Σε κάθε αντίθετη περίπτωση θα ευθύνεται αποκλειστικά.

5.8. Η διασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας του Εξοπλισμού και του δικτύου του Πελάτη ή Κατόχου είναι αποκλειστική ευθύνη αυτού/ών. Η Εταιρεία δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί από την κακή ή πλημμελή χρήση του Εξοπλισμού. Αποκλειστική ευθύνη για οποιαδήποτε σχετική ζημία και δαπάνες (συμπεριλαμβανομένων και των σχετικών δικαστικών δαπανών), που προκύπτουν σαν αποτέλεσμα όσων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, αναφέρονται παρακάτω, φέρει αποκλειστικά και μόνο ο κατασκευαστής τους: α) τραυματισμός ή θάνατος προσώπων, β) ζημίες σε οποιαδήποτε ιδιοκτησία και χρησιμοποιούμενο εξοπλισμό, γ) προσβολές δικαιωμάτων πνευματικής ή/ και βιομηχανικής ιδιοκτησίας συμπεριλαμβανομένων.

5.9. Στα τέλη συμπεριλαμβάνεται η σύνδεση μιας τηλεόρασης με τον εξοπλισμό της HCN. Η σύνδεση πραγματοποιείται κατά την επίσκεψη του συνεργείου εγκατάστασης/ενεργοποίησης. Στην περίπτωση που ο συνδρομητής δεν επιθυμεί να γίνει η εγκατάσταση της τηλεόρασης την ίδια μέρα και καλέσει συνεργείο εκ νέου, θα χρεωθεί με το τέλος επίσκεψης τεχνικού όπως αυτό ορίζεται από τον τιμοκατάλογο.

  1. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

6.1. Η ισχύς της Σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία ενεργοποιήσεως των Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. Η ενεργοποίηση των Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών εξαρτάται από τον Φορέα/Οργανισμό ο οποίος υποχρεούται να ενεργεί εντός των χρονικών πλαισίων που θέτει η νομοθεσία. Για τον λόγο αυτόν, η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστέρηση εκ μέρους του Φορέα/Οργανισμού σχετικά με την ενεργοποίηση της Υπηρεσίας. Σε περίπτωση που μετά την εγκατάσταση ο ενδιαφερόμενος δεν θέλει να συνδεθεί ενώ έχει ολοκληρωθεί όλη η διαδικασία από την μεριά της Εταιρείας, ο ενδιαφερόμενος θα χρεωθεί το Τέλος Ενεργοποίησης/ Εγκατάστασης για τις εργασίες που έκανε συνεργείο στον χώρο του.

6.2. Η Σύμβαση είναι ορισμένου χρόνου, διάρκειας ενός μήνα αρχομένης ως ανωτέρω. Κατά την ημερομηνία συμπλήρωσης της συμβατικής διάρκειας, η Σύμβαση ανανεώνεται αυτόματα μέχρι το τέλος του μήνα που αφορά, εκτός αν ο Πελάτης ή η Εταιρεία εγγράφως ζητήσουν τη μη ανανέωση της τριάντα (30) ημέρες πριν την ημερομηνία συμβατικής λήξης της. Ο Πελάτης ευθύνεται για την ολοσχερή καταβολή όλων των χρεώσεων που προκύπτουν από την παροχή των Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών μέχρι την οριστική διακοπή τους.

6.3. Ο Πελάτης μπορεί να καταγγείλει τη Σύμβαση και πριν από τη λήξη της, αναίτια έπειτα από σχετική έγγραφη ειδοποίηση της Εταιρείας,. Στην περίπτωση αυτή, ο Πελάτης υποχρεούται να προσέλθει στα γραφεία της HCN, να υπογράψει την καταγγελία της σύμβασης και να επιστρέψει τον Εξοπλισμό, ο οποίος του έχει παραχωρηθεί από την Εταιρεία (711). Σε κάθε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης από τον Πελάτη, αυτός θα χρεωθεί ολόκληρο το πόσο του τρέχοντος μήνα, εντός του οποίου καταγγέλλεται η σύμβαση, το οποίο αντιστοιχεί στην παροχή των Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας του προγράμματος ή του πακέτου που είχε επιλέξει με την Αίτησή του.

6.4. Εφόσον ο Πελάτης έχει υποβάλλει αίτημα φορητότητας σε άλλο πάροχο, τότε η φορητότητα υλοποιείται εντός των προθεσμιών που ορίζεται από τους εκάστοτε ισχύοντες Κανονισμούς της ΕΕΤΤ, χωρίς αυτό να επηρεάζει τις υποχρεώσεις του Πελάτη έναντι της Εταιρείας βάσει του άρθρου 6.3.

6.5. Με τη λήξη της Σύμβασης (λύση ή καταγγελία αυτής καθ' οιονδήποτε τρόπο) όλες οι εκατέρωθεν απαιτήσεις καθίστανται ληξιπρόθεσμες και απαιτητές και ο Πελάτης υποχρεούται να επιστρέψει στην Εταιρεία τον Εξοπλισμό, σε καλή κατάσταση ή σε κατάσταση που δικαιολογείται από τη συνήθη χρήση και φθορά από το χρόνο, άλλως η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να χρεώσει τον Πελάτη με το σχετικό κόστος. Η τυχόν δωρεάν παραχώρηση του Εξοπλισμού στο πλαίσιο της εμπορικής πολιτικής της Εταιρείας, συνιστά χρησιδάνειο και όχι δωρεάν μεταβίβαση κυριότητας.

6.6. Σε περίπτωση που ο Κάτοχος της Σύνδεσης είναι διαφορετικό πρόσωπο από τον Πελάτη και υποβάλει ο Κάτοχος σχετικό έγγραφο αίτημα στην Εταιρεία περί τερματισμού της παρούσας, η παρούσα θα λύεται ομοίως σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην

παρούσα για τον Πελάτη, χωρίς να απαιτείται η συγκατάθεση του Πελάτη. 6.7. Με την επιφύλαξη των διαλαμβανομένων στην κατωτέρω, εάν η ενεργοποίηση της Τηλεπικοινωνιακής Σύνδεσης HCN αποδειχθεί τεχνικά μη δυνατή, η Εταιρεία θα ενημερώσει άμεσα τον Πελάτη και η παρούσα σύμβαση θα καθίσταται ανίσχυρη.

6.8. Εφόσον σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις επιτρέπεται η σύναψη σύμβασης από απόσταση για τις Υπηρεσίες που παρέχονται από την Εταιρεία, σε περίπτωση που η Σύμβαση συνάπτεται εξ αποστάσεως ή εκτός εμπορικού καταστήματος, ο Πελάτης έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την παρούσα εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από της λήψεως της παρούσας ή εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από της ενεργοποιήσεως των Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών που αιτήθηκε, εφόσον η παρούσα κοινοποιείται ταυτόχρονα με την ενεργοποίηση αυτών. Η υπαναχώρηση γίνεται αζημίως.  Ο Πελάτης χρεώνεται μόνο για την χρήση των Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών για το διάστημα μέχρι την οριστική διακοπή των Υπηρεσιών λόγω της υπαναχώρησής του.

6.9. Η Εταιρεία με την επιφύλαξη όλων των λοιπών δικαιωμάτων της, δύναται επιπρόσθετα να καταγγείλει αμέσως και αζημίως για αυτήν την παρούσα μετά από ειδοποίηση, σε οποιαδήποτε από τις παρακάτω περιπτώσεις: i. Σε περίπτωση που ο Πελάτης δεν συμμορφώνεται με οποιονδήποτε από τους παρόντες όρους, ή με οποιουσδήποτε άλλους όρους συμφωνίες μεταξύ του Πελάτη με την Εταιρεία ή με διανομέα ή αντιπρόσωπό της ή Συνεργάτη της και η μη συμμόρφωση συνιστά παράνομη πράξη. Η Εταιρεία δύναται στην περίπτωση αυτή να αναζητήσει οποιεσδήποτε θετικές ή αποθετικές ζημίες έχει υποστεί από την αντισυμβατική χρήση των υπηρεσιών αυτών. ii. Σε περίπτωση μη πληρωμής ληξιπρόθεσμων χρεών αμέσως μετά την πάροδο της δίμηνης προθεσμίας από την προσωρινή διακοπή και έπειτα από την κοινοποίηση προς τον Πελάτη σχετικής έγγραφης ειδοποίησης. iii. Σε περίπτωση πτώχευσης του Πελάτη ή άλλης παρόμοιας καταστάσεως, είτε έχει υποβληθεί αίτηση είτε όχι, σε περίπτωση που ο Πελάτης καταστεί αφερέγγυος προς τους δανειστές του. iv. Σε περίπτωση που ο Πελάτης επιτρέπει ή ο ίδιος προβεί σε πράξεις που ενδέχεται να έχουν σαν αποτέλεσμα τη θέση σε κίνδυνο της παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. v. Σε περίπτωση που η Άδεια για οποιοδήποτε λόγο ανακληθεί, λήξει, ακυρωθεί, τροποποιηθεί μερικά ή ολικά. vi. Σε περίπτωση που η Σύνδεση προκαλεί τεχνικά προβλήματα λειτουργίας του Τηλεπικοινωνιακού Δικτύου ή τηλεπικοινωνιακών δικτύων άλλων παρόχων.

6.10 Σε περίπτωση προσωρινής διακοπής της σύνδεσης με αίτηση του Πελάτη, η διάρκεια της διακοπής δεν μπορεί να είναι λιγότερο από 1 μήνα και δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 6 μήνες κατά σειρά κι ανά ημερολογιακό έτος. Σε κάθε περίπτωση που ο Πελάτης επιθυμεί την προσωρινή διακοπή, αυτός θα χρεωθεί όλο το ποσό του μήνα, μέσα στον οποίο γίνεται η αίτηση για τη διακοπή, που αναλογεί στην παροχή των Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας του προγράμματος που έχει επιλέξει και επιθυμεί να διακόψει. Η υπηρεσία της προσωρινής διακοπής της σύνδεσης δεν παρέχεται στην περίπτωση σύνδεσης με την υπηρεσία Last Mile.

6.11. Ο Πελάτης δύναται να αλλάξει το προϊόν της Εταιρείας που έχει επιλέξει αρχικά, υποβάλλοντας σχετική αίτηση προς την Εταιρεία, στις περιπτώσεις και υπό τις προϋποθέσεις που ισχύουν εκάστοτε. Διευκρινίζεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για αλλαγή προϊόντος που περιλάμβανε πρόσβαση σε υπηρεσίες εικόνας και οπτικοακουστικού περιεχομένου τρίτων, αποτελεί η επιστροφή από τον Πελάτη στην Εταιρεία του Εξοπλισμού (Set-Top-Box) που του είχε παρασχεθεί για την πρόσβαση σε υπηρεσίες εικόνας και Οπτικοακουστικού περιεχομένου τρίτων. Αναλυτικές πληροφορίες καθίστανται διαθέσιμες μέσω τμήματος εξυπηρέτησης πελατών της Εταιρείας, των σημείων πώλησης των υπηρεσιών της, του δικτυακού τόπου της Εταιρείας και λοιπού ενημερωτικού υλικού.

6.12. Σε όλες τις περιπτώσεις αλλαγής προϊόντος, κατά τα οριζόμενα ανωτέρω υπό 6.11., η Εταιρεία δύναται να χρεώσει τον Πελάτη κόστος μετατροπής σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογό της. Επιπρόσθετα, σε κάθε περίπτωση που ο Πελάτης δεν επιστρέψει τον Εξοπλισμό ως οφείλει, η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να χρεώσει τον Πελάτη με το σχετικό κόστος.

6.13. Οι αλλαγές υπηρεσιών κατά τη διάρκεια του τρέχοντος μήνα, μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο σε πακέτα internet που δεν συνδυάζονται με υπηρεσίες τηλεφωνίας με δωρεάν λεπτά ομιλίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι αλλαγές υπηρεσιών θα πραγματοποιούνται αποκλειστικά την πρώτη μέρα του επόμενου μήνα που ακολουθεί του αιτήματος. Για να μπορέσει να πραγματοποιηθεί η αλλαγή θα πρέπει και στις δυο περιπτώσεις να έχει προηγηθεί γραπτό αίτημα από τον συνδρομητή.

6.14. Το τέλος επανασύνδεσης για το δίκτυο της HCN είναι 25€. Σε περίπτωση σύνδεσης με την υπηρεσία Last Mile, το τέλος επανασύνδεσης είναι 40€.

 

  1. ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ - ΠΛΗΡΩΜΕΣ

7.1. Για την παροχή των Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και της Τηλεπικοινωνιακής Σύνδεσης HCN καθώς και για τυχόν λοιπές χρεώσεις, ο Πελάτης χρεώνεται με βάση τον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογο της Εταιρείας. Ο ισχύων τιμοκατάλογος επισυνάπτεται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. Για τις ανωτέρω υπηρεσίες, η χρέωση αρχίζει από την ημερομηνία ενεργοποίησης αυτών των υπηρεσιών. Ο Τιμοκατάλογος της Εταιρείας μεταβάλλεται σύμφωνα με τα παρακάτω συνδυαστικά αναφερόμενα κριτήρια: Πληθωρισμός, κόστος επενδύσεων, κόστος των παρεχομένων υπηρεσιών του δικτύου, το κόστος λειτουργίας και συντήρησης του δικτύου, κριτήρια που προβλέπονται στην εκάστοτε ισχύουσα Νομοθεσία περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και τους κανόνες του υγιούς ανταγωνισμού. Τυχόν αύξηση των τιμών του τιμοκαταλόγου και των τελών της Εταιρείας τίθεται σε ισχύ μετά από ένα (1) μήνα ή νωρίτερα σύμφωνα με το νόμο και δημοσιεύεται είτε στον τύπο είτε στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ή με άλλο τρόπο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις νόμων ή αποφάσεων, ο δε Πελάτης έχει το δικαίωμα να καταγγείλει εγγράφως την παρούσα αζημίως εντός χρονικού διαστήματος τριάντα (30) ημερών από της σχετικής κοινοποιήσεως. Μειώσεις τελών δύνανται να ισχύουν άμεσα από την ανακοίνωσή τους.

7.2. Η Εταιρεία θα εκδίδει λογαριασμό προς τον Πελάτη για χρονική περίοδο ενός (1) μήνα. Ο πρώτος λογαριασμός θα χρεώνει τον Πελάτη αναλογικά για τις ημέρες ενεργοποίησης των Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών κατά τον πρώτο μήνα, καθώς και για τις πάγιες χρεώσεις του επόμενου μήνα. Η χρέωση του Πελάτη ξεκινάει από την ημέρα ενεργοποίησης της σύνδεσης.

7.3. Ο λογαριασμός είναι πληρωτέος εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία έκδοσής του και εξοφλείται σύμφωνα με τον τρόπο πληρωμής που έχει επιλεγεί από τον Πελάτη και περιλαμβάνεται στην Αίτηση. Καθυστέρηση εξόφλησης του λογαριασμού επιβαρύνεται με τόκο υπερημερίας, επιφυλασσομένων των δικαιωμάτων της Εταιρείας για προσωρινή και οριστική διακοπή της παροχής των Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. 7.4. Ο Πελάτης ευθύνεται για την εξόφληση του λογαριασμού για τις Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών επικοινωνιών που περιλαμβάνονται σε αυτόν ακόμα και αν οι Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών επικοινωνιών χρησιμοποιήθηκαν από οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο.

7.5. Ο Πελάτης θα εξετάζει το λογαριασμό και θα ελέγχει τις πιστωτικές και χρεωστικές καταχωρήσεις που απεικονίζονται σε αυτόν και θα ειδοποιεί εγγράφως την Εταιρεία σχετικά με κάθε τυχόν παράλειψη ή σφάλμα του λογαριασμού. Μετά την παρέλευση δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του λογαριασμού χωρίς την προβολή αντίρρησης από τον Πελάτη, συμφωνείται ότι ο λογαριασμός θεωρείται ακριβής και ότι έγινε σωστή χρέωση από την Εταιρεία και αποτελεί νόμιμο αποδεικτικό μέσο και έγγραφο κατά την έννοια του νόμου για την πλήρη απόδειξη οφειλής του Πελάτη για ολόκληρο το ποσό που αναφέρει.

7.6. Με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματός της, η Εταιρεία, σε περίπτωση που ο Πελάτης δεν έχει εξοφλήσει τη ληξιπρόθεσμη και απαιτητή οφειλή που προκύπτει από δύο συνεχόμενους λογαριασμούς, οι οποίοι έχουν εκδοθεί όπως αναφέρεται παραπάνω, ενημερώνει τον Πελάτη για την ύπαρξη της συγκεκριμένης εκκρεμούς οφειλής μέσω γραπτού μηνύματος (SMS), το οποίο αποστέλλεται στον αριθμό του προσωπικού κινητού τηλεφώνου ή και μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλεται στη ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δώσει ο Πελάτης με την Αίτησή του, και τον ενημερώνει για να την εξοφλήσει, προκειμένου να μην προχωρήσει στη διακοπή της σύνδεσής του. Η ενημέρωση αυτή λαμβάνει χώρα από τη μέρα που καθίσταται πληρωτέος ο δεύτερος λογαριασμός και μετά.  Σε περίπτωση που το χρέος από μέρος του Πελάτη δεν εκπληρωθεί, η Εταιρεία δικαιούται να προβεί στην προσωρινή διακοπή της παροχής των Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας προς τον Πελάτη. Για την εκ νέου ενεργοποίηση της γραμμής απαραίτητη είναι η εξόφληση των δύο ληξιπρόθεσμων λογαριασμών, καθώς και του μήνα της διακοπής εφόσον αυτός έχει τιμολογηθεί. Σε περίπτωση διακοπής λόγω χρεών της υπηρεσίας internet και της τηλεφωνίας, τα τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης θα είναι σε ισχύ για 1 μήνα μετά την διακοπή και συγκεκριμένα τα νούμερα: 100, 108, 112, 166, 199.

7.7. Με την επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματός της, η Εταιρεία δικαιούται να προβεί σε μονομερή καταγγελία της Σύμβασης λόγω ληξιπρόθεσμης και απαιτητής οφειλής του Πελάτη προς την Εταιρεία, η οποία προκύπτει από δύο ανεξόφλητους λογαριασμούς, όπως εκτίθεται παραπάνω (7.6) μόνο μετά από την προσωρινή διακοπή της παροχής για τον ίδιο λόγο, σύμφωνα με τα παραπάνω, και εφ' όσον ο Πελάτης δεν έχει καταβάλλει την ήδη ληξιπρόθεσμη και απαιτητή οφειλή του έπειτα από τη σχετική έγγραφη ειδοποίησή του μέσω SMS. Η οριστική διακοπή και αποσύνδεση του πελάτη από το Τηλεπικοινωνιακό Δίκτυο λόγω της μονομερούς καταγγελίας εκ μέρους της Εταιρείας θα επέλθει πριν την έκδοση του κατά σειρά τρίτου ανεξόφλητου λογαριασμού. Ο Πελάτης θα χρεωθεί όλο το ποσό που αντιστοιχεί στην αντιπαροχή για την Υπηρεσία Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του προγράμματος που έχει επιλέξει και για τον τρέχοντα μήνα, κατά τη διάρκεια του οποίου πραγματοποιείται η οριστική διακοπή και αποσύνδεση του Πελάτη λόγω της μονομερούς καταγγελίας εκ μέρους της Εταιρείας, Η οριστική διακοπή και αποσύνδεση του Πελάτη από το Τηλεπικοινωνιακό Δίκτυο θα επέρχεται χωρίς προηγούμενη ειδοποίησή του σε περίπτωση απάτης. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις η Εταιρεία θα προωθεί τις παραπάνω υποθέσεις στο νομικό της τμήμα, με σκοπό να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες νομικές ενέργειες, προκειμένου να ικανοποιηθούν οι νόμιμες απαιτήσεις της.

7.8. Σε περίπτωση προσωρινής και/ή οριστικής διακοπής των Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών επικοινωνιών σύμφωνα με τα παραπάνω ο Πελάτης υποχρεούται να εξοφλήσει πλήρως όλους τους εκκρεμείς λογαριασμούς συμπεριλαμβανομένου και του τρέχοντος λογαριασμού, καθώς και τα τέλη επανασύνδεσης (σε περίπτωση οριστικής διακοπής), προκειμένου να επανασυνδεθεί με το Τηλεπικοινωνιακό Δίκτυο και να κάνει εκ νέου χρήση των Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών επικοινωνιών και η χρέωση του πελάτη θα ξεκινά από την ημέρα της επανασύνδεσής του. Στην περίπτωση επανασύνδεσης, η Εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να χορηγήσει νέο αριθμό σύνδεσης. Σε περίπτωση μεταφοράς της Σύνδεσης σε άλλον πάροχο με αίτημα του Πελάτη, ο Πελάτης θα χρεώνεται για την παροχή των Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών επικοινωνιών από την Εταιρεία έως την στιγμή της μεταφοράς της γραμμής στον επιλεγμένο πάροχο .

7.9. Ο Πελάτης αναγνωρίζει από τώρα και στο εξής ότι κάθε συγκεντρωτικός λογαριασμός, μηνιαίος λογαριασμός ή απόσπασμα λογαριασμού που τηρείται από την Εταιρεία μηχανογραφικά σε ηλεκτρονικό κέντρο και που θα περιλαμβάνει τις χρεούμενες μονάδες τηλεφωνικών συνδιαλέξεων και των λοιπών παρεχομένων υπηρεσιών και το βάσει αυτών προκύπτον ποσό, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον τιμολόγιο ως και τις λοιπές επιβαρύνσεις, θα αποτελεί πλήρη απόδειξη της οφειλής του στην Εταιρεία από πάγια τέλη, τέλη κλήσεων και πρόσθετες υπηρεσίες που παρέχονται.

7.10. Τρόπος πληρωμής. Ο Πελάτης υποχρεούται να πληρώσει στην Εταιρεία τα ακόλουθα ποσά εφόσον αυτά χρεώνονται: i. Το Τέλος Ενεργοποίησης, που συμπεριλαμβάνεται στον πρώτο λογαριασμό, i. το Πάγιο Μηνιαίο Τέλος με το πέρας του κάθε μήνα, iii. τις χρεώσεις για όλες τις κλήσεις, μετά την παροχή των Υπηρεσιών (έκδοση στον επόμενο μηνιαίο λογαριασμό), iv. το τέλος επανασύνδεσης, ν. καθώς και λοιπά τέλη/χρεώσεις και για τις πρόσθετες υπηρεσίες που παρέχει η Εταιρεία, και που αναλυτικά αναφέρονται στον επισυναπτόμενο τιμοκατάλογο, όπως αυτά θα αναμορφώνονται εκάστοτε κατά τα ανωτέρω, ανάλογα και με τις πρόσθετες υπηρεσίες που έχει επιλέξει ο Πελάτης με την Αίτηση ή που θα επιλέξει στο μέλλον.

7.11. Με τη λήξη της σύμβασης (λύση ή καταγγελία της για οποιονδήποτε λόγο) ή ακόμα και στην περίπτωση αίτησης για αλλαγή προγράμματος, (6.11 )ο Πελάτης υποχρεούται να επιστρέψει στην Εταιρεία τον Εξοπλισμό σε καλή κατάσταση ή σε κατάσταση που δικαιολογείται από τη συνήθη χρήση και φθορά από το χρόνο. Ακόμα και αν ο πελάτης έχει προμηθευτεί το Dual Band Wi-Fi με εφάπαξ κόστος 15€, με τη λήξη της υπηρεσίας επιβάλλεται η επιστροφή του εξοπλισμού καθώς επρόκειτο για χρησιδανεισμό. Σε περίπτωση που ο Εξοπλισμός που έχει παραχωρηθεί από την Εταιρεία στον Πελάτη λείπει ή παρουσιάζει φθορά μεγαλύτερη από τη συνήθη, η Εταιρεία χρεώνει το κόστος του εν λόγω Εξοπλισμού στον Πελάτη. Ειδικότερα, αν πρόκειται για μόντεμ ομοαξονικού καλωδίου, το επιπλέον κόστος με το οποίο θα επιβαρυνθεί ο Πελάτης είναι τριάντα ευρώ (30,00 €), αν πρόκειται για μόντεμ οπτικών ινών, η επιπλέον χρέωση, με την οποία θα επιβαρυνθεί ο Πελάτης είναι εξήντα ευρώ (60,00€), ενώ αν πρόκειται για μόντεμ Dual Band Wi-Fi η επιπλέον χρέωση είναι ογδόντα ευρώ (80,00€).

7.12. Φοιτητικό πακέτο: Παρέχεται έκπτωση 10% στα πακέτα internet και στα συνδυαστικά πακέτα internet και τηλεφωνίας , αλλά όχι στα μεμονωμένα πακέτα τηλεφωνίας. Επίσης δίνεται έκπτωση 20% στα τέλη ενεργοποίησης. Για κάθε επιπλέον κόστος που μπορεί να προκύψει (static ip, εξοπλισμό επί πληρωμή κτλ.) δεν παρέχεται έκπτωση. Η προσφορά ισχύει αποκλειστικά για συνδρομητές οι οποίοι είναι συνδεδεμένοι στο ιδιόκτητο δίκτυο της HCN και (α) που είναι Φοιτητές σε Ελληνικά Ιδρύματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, (β) που διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος και (γ) που βρίσκονται στα βασικά χρόνια φοίτησης. Συγκεκριμένα δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι Φοιτητές (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί, υποψήφιοι διδάκτορες) είναι εγγεγραμμένοι σε: • AEI/TEI • Ιερατικές Σχολές • Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές • Σχολές Εμπορικού Ναυτικού & Λιμενικού Σώματος • Σχολές Πυροσβεστικής Ακαδημίας • Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο • Δημόσια Ι.Ε.Κ. • Ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. τα οποία λειτουργούν νόμιμα σύμφωνα με το ν.4093/2012 και των σχετικών εκτελεστικών διατάξεων • Ιδιωτικά Πανεπιστήμια τα οποία λειτουργούν νόμιμα σύμφωνα με το ν.4093/2012 και των σχετικών εκτελεστικών διατάξεων. Η συμμετοχή-εγγραφή στο Πρόγραμμα είναι δυνατή μέσω των σημείων πώλησης του Αποκλειστικού Δικτύου Καταστημάτων HCN και μέσα από το www.hcn.gr . Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επίδειξη/αποστολή φοιτητικού πάσου σε ισχύ. Η προσφορά δεν μπορεί να ξεπερνάει χρονικά την λήξη του πάσου και είναι αποκλειστική υποχρέωση του συνδρομητή να ζητήσει επέκταση της προσφοράς εφόσον το πάσο ανανεωθεί και αλλάξει η ημερομηνία λήξης του, σε αντίθετη περίπτωση ο επόμενος μήνας θα τιμολογηθεί χωρίς την έκπτωση. Η προσφορά δεν μπορεί να συνδυαστεί με άλλη προωθητική ενεργεία. Η μεγίστη διάρκεια της προσφοράς δεν μπορεί να ξεπερνάει συνολικά τα 5 έτη και δεν έχει αναδρομική ισχύ.

7.13. Δικαιούχοι έκπτωσης ΑμεΑ: Άμεσοι Δικαιούχοι: Α) Οι Κωφοί συνδρομητές (όπως τα υπόψη άτομα εμπίπτουν στην έννοια του Ν. 1813/1988, άρθρο 33, §141-142, πίνακας του Παραρτήματος Α, σελ 25, - ΦΕΚ : 243/Α/1988, που παρουσιάζουν ελάττωση ακουστικής οξύτητας 96-100% και ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%. Σ’ αυτήν την κατηγορία ανήκουν και τα άτομα που παρουσιάζουν κωφαλαλία, δηλαδή πλήρη κώφωση χωρίς ανάπτυξη ομιλίας με ποσοστό αναπηρίας 80%). B) Όλα τα άτομα με αναπηρία άνω του 67% (όπως αυτό καθορίζεται από τις αρμόδιες υγειονομικές Επιτροπές, όπως άτομα με βαριά νοητική υστέρηση, άτομα με εγκεφαλική παράλυση). Έμμεσοι Δικαιούχοι: - Οι κηδεμόνες όλων των ως άνω ατόμων με ποσοστό αναπηρίας άνω των 67%(όσοι δηλαδή, έχουν από το νόμο ή από σύμβαση ορισθεί ως ασκούντες την εποπτεία του συγκεκριμένου ατόμου π.χ. Γονική Μέριμνα, Επιτροπεία ή Δικαστική Αντίληψη). - Μόνο οι κηδεμόνες των ατόμων με βαριά νοητική υστέρηση και αυτισμό, με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%, - όπως τα υπόψη άτομα ορίζονται στην υ.α. Φ/21/2361/1993, §3.1.4. (ΦΕΚ 819Β΄), ήτοι τα άτομα τα οποία βρίσκονται στα όρια εξυπηρέτησης των προσωπικών τους αναγκών -, επειδή αυτά δεν έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα. - Οι κηδεμόνες των ατόμων που πάσχουν από εγκεφαλική παράλυση με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%, - όπως τα υπόψη άτομα ορίζονται στην υ.α. Φ/21/2361/1993, §3.7.4. (ΦΕΚ 819Β΄), ήτοι τα άτομα που παρουσιάζουν βλάβη του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος (ΚΝΣ), με βασικές εκδηλώσεις τις έντονες κινητικές διαταραχές σπαστικού τύπου μετά ή άνευ υπερκινησιών και άλλοτε άλλου βαθμού νοητική καθυστέρηση. Ο δικαιούχος καταθέτει τα δικαιολογητικά πιστοποίησης αναπηρίας. Για αναπήρους με αναπηρία άνω του 67% και για όλες τις ως άνω αναφερόμενες αναπηρίες απαιτείται πιστοποιητικό από ΚΕΠΑ με την έκπτωση να ισχύει έως την ημερομηνία λήξης της πιστοποίησης ΚΕΠΑ. Η έκπτωση δεν έχει αναδρομικό χαρακτήρα και δεν μπορεί ο οφειλόμενος να την προσκομίσει για λογαριασμούς που έχουν ήδη εκδοθεί.

  1. ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

- ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

8.1. Η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την ασφάλεια του απορρήτου των επικοινωνιών του Πελάτη και των μεταδιδόμενων πληροφοριών και δεδομένων. Εντούτοις, η Εταιρεία δεν εγγυάται την ασφάλεια δεδομένων που μεταδίδονται μέσω δικτύων, στο βαθμό που η προστασία αυτών δεν επιτυγχάνεται με τη λήψη πρόσφορων μέτρων ασφάλειας που επιβάλλονται από τη νομοθεσία. Η Εταιρεία, ως πάροχος υπηρεσιών πρόσβασης στο Διαδίκτυο, δεν φέρει καμία ευθύνη για: (α) την γνησιότητα, ακρίβεια, εμπιστευτικότητα, τον θεμιτό ή αθέμιτο χαρακτήρα των δεδομένων (data) που ο Πελάτης λαμβάνει ή αποστέλλει σε τρίτους ή αποθηκεύει μέσω της πρόσβασής του στο δίκτυό της, (β) την οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική, υλική ή μη ζημία ενδεχομένως υποστεί ο Πελάτης από την πρόσβασή του στο Διαδίκτυο, και (γ) για τυχόν διαφορές που θα προκύψουν μεταξύ των Πελατών της ή μεταξύ Πελατών και τρίτων και οφείλονται σε μηνύματα, δεδομένα, στοιχεία ή πληροφορίες (data) που διακινούνται μέσω του τηλεπικοινωνιακού της δικτύου. Η Εταιρεία δηλώνει ότι τυχόν άρση του απορρήτου των επικοινωνιών του Πελάτη επιτρέπεται μόνο εφόσον και στο μέτρο που καλείται να εκπληρώσει υποχρέωσή της σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

8.2. Η Εταιρεία δηλώνει και ο Πελάτης αποδέχεται ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται από την Εταιρεία και αφορούν τον Πελάτη θα χρησιμοποιηθούν για την ομαλή εκτέλεση, παρακολούθηση και προστασία των συναλλαγών της κατά την παροχή των Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών επικοινωνιών, και εφόσον ο Πελάτης έχει παράσχει τη συγκατάθεσή του, για την ενημέρωσή του σχετικά με τις προσφερόμενες υπηρεσίες της. Αποδέκτες των δεδομένων είναι η Εταιρεία και το προσωπικό της καθώς και κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, στο οποίο η Εταιρεία υποχρεούται ή δικαιούται να ανακοινώνει τα στοιχεία, βάσει συγκατάθεσης του Πελάτη, νόμου ή δικαστικής απόφασης. Επιπλέον, η Εταιρεία δηλώνει και ο Πελάτης αποδέχεται ότι στα πλαίσια διασύνδεσης του δικτύου της με τηλεπικοινωνιακά δίκτυα άλλων φορέων για την παροχή υπηρεσιών διασύνδεσης, απαιτείται η διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αυτών ακόμη και αν έχει ζητηθεί η απόκρυψη αυτών. Τα δεδομένα αυτά θα διαβιβάζονται στους τηλεπικοινωνιακούς φορείς αποκλειστικά και μόνο για την κοστολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Επίσης η Εταιρεία δηλώνει και ο Πελάτης αποδέχεται ότι στα πλαίσια είσπραξης των λογαριασμών απαιτείται η διαβίβαση δεδομένων. Τα δεδομένα αυτά θα διαβιβάζονται στους εισπρακτικούς φορείς αποκλειστικά και μόνο για την είσπραξη των λογαριασμών του Πελάτη. Ο Πελάτης έχει δικαίωμα να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν, οποτεδήποτε με ειδική έγγραφη δήλωσή του προς την Εταιρεία, εκτός αν η επεξεργασία αυτή επιτρέπεται και χωρίς την συγκατάθεση του Πελάτη. Ειδικά για την περίπτωση της υπηρεσίας έκτακτης ανάγκης ο Πελάτης δύναται να καλεί τον αριθμό 112 ή οποιονδήποτε άλλο αριθμό τεθεί από τις αρμόδιες Αρχές προς το σκοπό αυτό, και η Εταιρεία μπορεί να γνωστοποιήσει κατόπιν σχετικού αιτήματος στον αρμόδιο για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης φορέα το όνομα και το επώνυμο του Πελάτη για τη διευκόλυνση της άμεσης επέμβασης και μόνο για το σκοπό αυτό εκτός εάν, για την περίπτωση μη ανακοινώσιμης τηλεφωνικής σύνδεσης, ο Πελάτης δηλώσει εγγράφως στην Εταιρεία, μέσω της Αίτησης είτε αποστέλλοντας απαντητική φόρμα που θα του αποσταλεί με το λογαριασμό του ή θα τη βρει στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας ότι δεν αποδέχεται την εν λόγω γνωστοποίηση. Ο Πελάτης δηλώνει ρητώς στην Εταιρεία εάν τυχόν δεν επιθυμεί γενικώς να δέχεται επικοινωνίες με ανθρώπινη παρέμβαση (κλήσεις μέσω σταθερών ή κινητών τηλεφώνων) για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών και για κάθε είδους διαφημιστικούς σκοπούς προκειμένου η Εταιρεία να καταχωρίζει δωρεάν τη σχετική δήλωση σε ειδικό κατάλογο συνδρομητών, ο οποίος είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου.

8.3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, η Εταιρεία αποστέλλει στον Πελάτη αναλυτικό λογαριασμό με το ελάχιστο επίπεδο αναλυτικής χρέωσης όπως εκάστοτε ορίζεται. Ο Πελάτης δικαιούται οποτεδήποτε να ζητήσει εγγράφως τη διαγραφή των τελευταίων τριών (3) ψηφίων των κληθέντων αριθμών συνδέσεων από τον αναλυτικό λογαριασμό ή την μη παροχή του ελαχίστου επιπέδου αναλυτικής χρέωσης. Εάν η χρήση των Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών γίνεται από περισσότερους οικιακούς χρήστες, ο Πελάτης υπόσχεται και εγγυάται ότι οι χρήστες έχουν ενημερωθεί ότι ο Πελάτης θα λαμβάνει ανάλυση του λογαριασμού ανά κλήση. Ο Πελάτης δηλώνει στην Εταιρεία εάν παρέχει τη συναίνεσή του για την καταχώρηση σε εντύπους ή ηλεκτρονικούς καταλόγους συνδρομητών που διατίθενται στο κοινό, και σε οποιαδήποτε υπηρεσία πληροφοριών καταλόγου που παρέχεται, είτε από την Εταιρεία είτε από λοιπούς δικαιούχους φορείς (κατόπιν διάθεσης των σχετικών κατωτέρω αναφερόμενων υπό (α), (β) και (γ) στοιχείων από την Εταιρεία στους εν λόγω φορείς), στα πλαίσια παροχής διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών πληροφοριών καταλόγου και καταλόγων, συμπεριλαμβανομένων των εκάστοτε υποχρέων παρόχων Καθολικής υπηρεσίας: (α) του αριθμού που του έχει εκχωρηθεί δευτερογενώς από την Εταιρεία ή έχει μεταφερθεί στην Εταιρεία από άλλο πάροχο ηλεκτρονικών επικοινωνιών μέσω φορητότητας, (β) των προσωπικών στοιχείων του (δηλαδή του ονόματος, του επωνύμου, του πατρωνύμου και της διεύθυνσης κατοικίας)ή των προσωπικών στοιχείων του χωρίς αναφορά στη διεύθυνση κατοικίας και (γ) ενδεχομένως τυχόν περαιτέρω πληροφοριών, κατόπιν σχετικής επιθυμίας του Πελάτη (ήτοι του αριθμού φορολογικού μητρώου, του επαγγέλματος, της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), των προσωπικών ιστοσελίδων αυτού). Επιπλέον, ο Πελάτης δηλώνει εάν παρέχει τη συγκατάθεσή του για την τυχόν απαραίτητη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων του στα πλαίσια περαιτέρω δυνατοτήτων χρήσης που βασίζονται σε λειτουργίες αναζήτησης ενσωματωμένες σε ηλεκτρονικές εκδόσεις των διαθεσίμων στο κοινό καταλόγων, ενδεικτικά αναφερομένων της λειτουργίας της αναζήτησης με βάση το ονοματεπώνυμο καθώς και της λειτουργίας της αντίστροφης αναζήτησης με βάση τον τηλεφωνικό αριθμό. Ο Πελάτης ή ο Κάτοχος της Σύνδεσης, αν είναι διαφορετικά πρόσωπα, εφόσον το έχουν επιλέξει την Αίτηση, καταχωρούνται στους ανωτέρω καταλόγους με τα προσωπικά στοιχεία που καθορίζουν στην Αίτηση. Ο Πελάτης διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει και, αν είναι απαραίτητο, να διορθώνει ή και να ζητά τη διαγραφή της σχετικής καταχώρησης.

8.4. Ρητά συμφωνείται ότι οιουδήποτε είδους δεδομένα έχουν εισαχθεί ή θα εισάγονται από την Εταιρεία στο δίκτυό της προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για προσωπική χρήση του Πελάτη κατά τη διάρκεια της παρούσας Σύμβασης. Τα πνευματικά δικαιώματα όλων αυτών των δεδομένων ανήκουν στην Εταιρεία και δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή, αντιγραφή, επανέκδοση, τροποποίηση, ανακοίνωση, μετάδοση, μετάφραση, προσαρμογή, διασκευήή οποιαδήποτε άλλη μετατροπή με οποιοδήποτε μέσο, τρόπο, ηλεκτρονικό ή έντυπο ή άλλο από τον Πελάτη παρά μόνον κατόπιν έγγραφης και ειδικής άδειας από την Εταιρεία για το σκοπό αυτό.

  1. ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ - ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

9.1. Η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη υπέχει για τη μη τήρηση ή την αδυναμία τήρησης των όρων της παρούσας, όταν αυτό οφείλεται σε ανωτέρα βία ή εξαιτίας άλλου λόγου, εκτός της σφαίρας επιρροής της Εταιρείας, όπως ενδεικτικά, πόλεμοι, απεργίες, ατυχήματα, σεισμοί, πλημμύρες, πυρκαγιές, καταιγίδες, ή άλλα φυσικά φαινόμενα, τρομοκρατικές ενέργειες, δολιοφθορές, κυβερνητικές απαγορεύσεις, πράξεις Ελληνικών ή Κοινοτικών ή άλλων αρχών, εμπορικός αποκλεισμός, διακοπή ή βλάβη στο σταθερό δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο ή σε τηλεπικοινωνιακά δίκτυα τρίτων, δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές παραγγελίες, αύξηση της απόστασης του Πελάτη από την αστική περιοχή κάλυψης από την Εταιρεία, αντικατάσταση του δικτύου χαλκού , κ.λπ.).

9.2. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για την ποιότητα, επάρκεια και ασφάλεια των δικτύων τρίτων που αναγκαστικά χρησιμοποιούνται για την παροχή των υπηρεσιών της, καθώς και για οποιαδήποτε δυσχέρεια χρήσεως των υπηρεσιών της που οφείλονται στον εξοπλισμό του Πελάτη και δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη αντικατάστασης, συντήρησης ή αναβάθμισης του εξοπλισμού αυτού.

  1. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

10.1. Ο Πελάτης υποχρεούται να ενημερώνει την Εταιρεία για κάθε μεταβολή των στοιχείων του όπως αναφέρονται στην Αίτηση Συνδρομής. Μέχρι τη γνωστοποίηση τέτοιας αλλαγής, κάθε τιμολόγιο και έγγραφο κοινοποιείται έγκυρα στην παλιά διεύθυνση. Σε περίπτωση που ο Πελάτης δεν ενημερώσει την Εταιρεία για μεταβολές στοιχείων του (διεύθυνση, τηλέφωνο), παρέχει ρητά το δικαίωμα στην Εταιρεία ή/και στους υπ'αυτήν εξουσιοδοτημένους ή προστηθέντες, αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση λειτουργικών σκοπών της παρούσας σύμβασης, για τη διασταύρωση των πληροφοριών τούτων μέσω του ΟΤΕ. Κάθε ειδοποίηση της Εταιρείας προς τον Πελάτη στο πλαίσιο της Σύμβασης μπορεί να γίνει μέσω των λογαριασμών που αποστέλλονται στον Πελάτη ή ηλεκτρονικά ή με fax ή με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο ιδίως με ανακοινώσεις μέσω του τύπου ή με διαφημιστικά μηνύματα. Η Εταιρεία σε οποιαδήποτε υπηρεσία προς τον Πελάτη και στην κάθε είδους επικοινωνία της με αυτόν χρησιμοποιεί την ελληνική γλώσσα. Κάθε ειδοποίηση του Πελάτη προς την Εταιρεία είναι έγκυρη μόνο αν γίνεται εγγράφως και ενυπογράφως και αποστέλλεται ταχυδρομικά ή μεταδίδεται με τηλεομοιοτυπικό μήνυμα (fax) με απόδειξη ορθής αποστολής μετά το πέρας αυτής ή άλλως με κάθε νόμιμο μέσο εφόσον μπορεί να αποδειχθεί η αποστολή και η ημερομηνία της με κάθε νόμιμο μέσο. Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) εφόσον φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή αποτελούν έγκυρη και δεσμευτική δήλωση βουλήσεως.

10.2. Ακυρότητα κάποιου/ων όρου/ων δεν επιφέρει ακυρότητα της Σύμβασης και οι λοιποί όροι παραμένουν σε ισχύ και επιφέρουν πλήρως τα έννομα αποτελέσματά τους. Τα μέρη δε, θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια ώστε να αντικαταστήσουν τους Τυχόν άκυρους όρους με έγκυρους παραπλήσιους, κατά το δυνατό, περιεχομένου.

10.3. Κάθε τροποποίηση, προσθήκη, κατάργηση των όρων της παρούσας Σύμβασης είναι έγκυρη μόνο αν γίνεται εγγράφως και υπογράφεται και από τα δύο μέρη, εκτός αν επιβάλλεται εκ του νόμου ή κανονισμού ή απόφασης της ΕΕΤΤ ή άλλης αρμόδιας Αρχής. Η Εταιρεία οφείλει να ενημερώσει δια του τύπου ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους πελάτες της σχετικά με τις επιβεβλημένες τροποποιήσεις. Εξαίρεση αποτελεί η αύξηση των τιμολογίων, η Οποία μπορεί να γίνεται οποτεδήποτε, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 7 της παρούσας.

10.4. Η παρούσα Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο, τις αποφάσεις και τους Κανονισμούς της Ε.Ε.Τ.Τ, που ισχύουν επί των συναλλαγών ηλεκτρονικών επικοινωνιών καθώς και όλες τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις. Για την επίλυση των διαφορών που αναφύονται από την εφαρμογή/ερμηνεία της παρούσας σύμβασης αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

10.5. Ρητά συνομολογείται ότι ο Πελάτης δεν έχει το δικαίωμα να εκχωρήσει τις απαιτήσεις και τα δικαιώματά του από τη Σύμβαση. Η Εταιρεία δικαιούται να εκχωρήσει σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο την είσπραξη των οφειλομένων από τον Πελάτη ποσών με βάση τη Σύμβαση. 10.6. Κάθε κοινοποίηση εγγράφων μεταξύ των συμβαλλομένων μερών γίνεται εγκύρως στον τόπο κατοικίας ή έδρας τους, εκτός αν κοινοποιηθεί αλλαγή τους σύμφωνα με τα ανωτέρω.